Jump to content

Recommended Posts

Любим же мы, однако, делить и делиться. Хоть жизнь нас бьет железной палкой по голове, мы все продолжаем эту древнюю убийственную забаву.

Я вот иногда пытаюсь представить, что было бы если на месте тюркоязычных народов оказались "армяноязычные" или "ивритоязычные".

Обсуждали бы эпос "Идегенян" или "Идегеймус" и т.п. (ш).

Все мы потомки Золотой Орды, тюрки и "Идегей" наш общий. Автор той цитаты об этом четко говорит. На каком языке не звучал этот эпос, мы упираемся к Ногайской Орде, Мангытскому юрту, Идегею. И при наличии нынче такого народа как ногайцы, эпос "Идегей" по праву считается ногайским. Всем потомкам З.О. нужно было помнить об этом всегда.

А каракалпаки помнили и пронесли все это к вниманию нынешнего поколения. Может быть и принизили свою роль, зато эпос безупречен. В.В.Трепавлов обрисовал пределы Ногайской Орды именно благодаря каракалпакской сакральной топографии.

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2822/1/pristr-05-14.pdf

Судя по хроникам Бинаи и Кухистани, после смерти Эдиге ядро Мангытского юрта располагалось в районе Яика, Эмбы, Илека - в общем, в Западном и отчасти Центральном Казахстане (где течет река Нура) до Приаралья. Приблизительно тот же регион от Волги до Сырдарьи обрисован сакральной топографией каракалпаков в исторической песне-толгау «Ормамбет-бий»: после смерти би Ураз-Мухаммеда («Ормамбета») «десятисанные ногаи» были вынуждены покинут Едил - уйдин есиги (Волгу-двер юрты), Жайык - уйдин жапсары (Яик - боковую сторону юрты) и Туркестан - уйдин тори (Туркестан переднюю, почетную сторону юрты). Именно эта территория являлась доменом ногаев, откуда начался рост и гегемония во второй половине XV в. Ногайской Орды. (Трепавлов В.В. Пределы Ногайской Орды)

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Автор умудрился вместить не менее 5 ущербных с логической и исторической точки зрения тезиса в 2 предложения.

Подобные утверждения явно грешат трайбализмом.

С таким же успехом я могу утверждать, что татары - "мишаре", это - суть единственные наследники Золотой Орды, т.к. им единственным из всех народов имя, как нынче модно говорить "государствообрзующего" народа - татар, принадлежало в качестве самоназвания. Не говоря уже о количестве "знатных" родов и фамилий.

Есть некий внутренний порок в самом фундаменте подобного хода мыслей, показатель интеллектуальной неразвитости и зашоренности в самих попытках "делить" глубинный культурный пласт.

Когда речь о каракалпаках подразумевается «Ногайлинцы»

Karakalpaklar: Altıul Nogaylarının Balaları

Karakalpakistan.JPG

Mangıt kavminden çıkan Nogay adlı kişi, XIV. asırdaki Altın Orda tarihinde önemli bir yer işgal eder. O “Emir” diye adlandırılıp, Türkçe konuşan halkları bir araya getirip Nogaylı kavmini kurar. Onun ülkede en parlak devri 1300-1340 yılları arasıdır. İşte bu emîr Nogay’ın adı Karakalpakların tarihiyle çok sıkı bağlantılıdır. Karakalpak kültür tarihinde iki asırdan fazla hüküm süren Nogaylı devri, bu kişi ve onun çocuklarıyla özdeşleşmiştir.

Karakalpaklar, Nogay’ın ölümünden sonra da onun politikasına hepten sadık kalmış bir halktır. Bu yüzden de onlar Nogaylı kavmini yeniden kurmak için mücadele etmişlerdir. Bu durum genellikle Mangıt emirlerinden olan Edige, onun çocukları Nurettin ve Okkas kişiliğinde ziyadesiyle göze çarpar.

Karakalpaklar, XV. asırda Sırderya’nın (Seyhun) orta kıvrımında kendi hanlığını kurmuştur. Ancak Okkas’ın ölümünden sonra bu hanlık yıkılmış ve Okkas’ın çocukları Musa, “Jamğırşı” (Yağmurcu) ve Asan, Yayık boylarına doğru kaçmıştır. Amaç, Nogaylı boyunu geliştirmek ve yıkılan Altın Orda’yı yeniden kurmak idi. Bu vakitte Özbekler ve Kazaklar kendi hanlıklarını kurmuşlardı. Nogay bayrağı altında Karakalpaklar ve onların dışında başka Türk halkları da vardı. Bu yüzden Jamğırşı, “Astrahan hanı” diye ün salmıştır. Okkas’ın üçüncü çocuğu Asan hakkında yeterli bilgi yoktur. Bazı kaynaklarda o, “Yayık yolunda ölmüştür” diye söylenir. XVI asırdan itibaren Başkurt ve Tatarların da bölünüp gitmesine bakılırsa bu “orda”yı birleştirmek kolay olmayacaktı. Bu yüzden de bu “orda”, Musa’nın çocukları Şıykım, Şeydayak (Seytek), Şaykı, Mamay zamanında çok çalkantılar

geçirmiştir.Tarihî kaynaklara göre Musa’nın ortanca çocuğu Şeydayak (Seytek), ağabeylerine öfkelenip kendi boyunun peşi sıra Harezm’e gider. Bundan bir müddet sonra onun kardeşi Dosım da kendi boyunu

izleyip Sibirya tarafına göçüp gider. O tarafta Ermak ile savaşıp ölür. Bundan sonra onun kardeşi Orak ve onun çocuğu Kazıy, kendilerine bağlı boyu ayırıp Don nehrinin boylarına doğru göçerler. Bunlar Küçük Nogay diye adlandırılıp, Kafkas’ın Nogay, Kumuk, Karaçay ve Türkçe konuşan başka halkların ortaya çıkışına sebep olur.

Orda’nın kalan kısmı ise “Nogaylı’nın altı oğlu” olarak adlandırılıp Musa’nın en son çocukları Yusuf ve İsmail’in eline geçer. Çünkü, Orda’nın kalan kısmı, Karakalpak halkının asıl kısmı olup temelde Müyten, Konrat, Kıtay, Kıpçak, Keneges ve Mangıt’tan ibaret altıkavimden müteşekkil idi. (Bu Nogaylı’nın altı oğlunun boyu XVI asırda Nogaylı coğrafyası tamamen dağıldıktan sonra ilk etnik adlandırılmalara göre Karakalpaklar diye anılmaya başlamış lardır.) Karakalpak folklorik eserlerinin çoğunun “Nogaylı yurdunda diye başlamasının sebebi bundandır. Karakalpaklar XIV asırda Nogaylı bölgesinin temelini atmalarıyla birlikte XVI asırda bu bölgeyi tekrar güçlendirmeye çalışmışlardır.

Bu sebeple Karakalpak tarih kitapları Karakalpakların Nogaylı’dan ayrıldığını açıkça kabul eder. Bu konudaki bilgiler, şecerelerde de muhafaza edilmiştir. XIX asırda yaşayan Karakalpak şairlerinden Öteş Alşınbay oğlu,

“Dünyada” adlı şiirinde:

Onı Öteş şejereden körmişler

“Onu Öteş şecereden görmüşler,

Sonıñ az-kem jerin aytıp bermişler

Onun az çok yerini söylemişler,

Ol Noğaylı Karakalpak dermişler

O, Nogaylı Karakalpak demişler,

Bülginşilik penen jürgen dünyada

Bölünmüşlükle gezmişlerdir dünyada,” diye yazar.

Karakalpak halk ozanı Kıyas Hayrettinov ise:

Noğaylı deydi eken halkımdı sonda

“Nogaylı derlermiş halkıma orda,

Tüp babamdı köziñ körgen kobızım

Öz babamı gözün görmüş kopuzum.”

diye terennüm eder.

Bu durumlar Karakalpak folklorunda;

Taslap ketip Horezmdey vatandı

“Terk edip Harezm gibi vatanı,

Jayıkta babamız Noğay atandı

Yayık’ta atamıza Nogay dendi,

Taht öldirdi Süyinbiyke apañdı

Taht öldürdü Süyinbike ananı,

Devranıñnıñ beri arman Karakalpak

Devranının hepsi dert Karakalpak,”

diye söylenen halk şiirlerinde çok açık görülür.

Karakalpakların Harezm ve Türkistan’a doğru göçleri 1596-1597 yıl larını içine alır.

http://nogai.blogspo...01_archive.html

Link to comment
Share on other sites

Любим же мы, однако, делить и делиться. Хоть жизнь нас бьет железной палкой по голове, мы все продолжаем эту древнюю убийственную забаву.

Я вот иногда пытаюсь представить, что было бы если на месте тюркоязычных народов оказались "армяноязычные" или "ивритоязычные".

Обычно в обществах где отсутствовали крайне маргинальные идеи и наоборот подподавшие под сферу влияния этих идей другого народа, чтобы выжить приходилось подстраиваться, приспосабливаться, ну и конечно главный фундамент таких обществ это - единство.

А там где цветет великий и могучий "Трайболизмус", считайте что они попросту бесяца с жирку. Особенно это касается правящих кланов, не захотевших пожертвовать соими якобы привелегиями.

Link to comment
Share on other sites

Идегей основатель Мангытского юрта, а Ногайской Ордой в русских летописях стал именоваться лишь в конце 15 века.

Одним словом, Идегей легендарная личность Золотой Орды. Сейчас вся история тюрков обрела какую-то политическую направленность. Отсюда и разное озвучивание одного и того же Эпоса разными народами, которое в конечном счете и вовсе приведет к абсолютной неразберихе о личности самого героя. А хуже всего, если наши потомки потеряют к нему всякий интерес не найдя какого-либо толкового источника (из-за наших сегодняшних "корректировок") и забудут.

Немало исследователей придерживаются такой же точки зрения, считая, что после разрыва с Тимуром глава мангытов обосо­бился от Золотой Орды и образовал самостоятельное владение (см., например: Гумилев 1989, с. 673; Кужелева 1960, с. 392; Сафаргалиев 1938, с. 35; Sokol 1981, p. 36)2. Другие авторы подходят осторожнее. Так, М.Г.Сафаргалиев, со временем разобравшись в вопросе, уже не утверждал, будто Эдиге в 1390-х годах основал Ногайскую Орду, а считал, что он лишь объявил себя князем Мангытского юрта, на базе которого позднее организовалась Ногайская Орда (Сафаргалиев 1960, с. 158; см. также: Федоров-Давыдов 1973, с. 165).

Я солидарен с мнением (см., например: АбилеевА., Абилеев Е. 1991, с. 9; Егоров 1993, с. 32), что первоначально яицко-эмбинский ареал обитания восточных кипчаков, в том числе мангытов, являлся составной частью Золотой Орды, автономным образованием внутри Улуса Джучи, а сам Эдиге был вовсе не основателем суверенной степной ногайской державы, а лишь родоначальником мангытского правящего дома. В самом деле, незаметно каких-либо признаков независимости мангытских кочевий в окружении джучидских улусов, но определенная автономия просматривается. Я.Пеленский, по-видимому, резонно предположил, что упоминаемая под 1399 г. в Никоновской летописи и Хронографе 1512 г. «Заяицкая Орда» могла обозначать Мангытский юрт — «политическую организацию ак-мангытов», — который действительно находился за Яиком и обрел большую самостоятельность как раз в то время (Pelensky 1974, р 160).

П.П.Иванов правильно отметил, что хотя в информации Ибн Араб-шаха приказ Эдиге об откочевке адресован ко всем племенам левого крыла, все-таки в первую очередь он должен был быть обращен к его родному элю, к мангытам (Иванов 1935, с. 25). Надо полагать, не только мангыты стремились отойти подальше от Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и Северного Кавказа, охваченных смутами. Поэтому можно предположить изначальное проживание в Мангытском юрте и других элей

Но именно мангыты оказались костяком нового образования — как в силу авторитета своего бека, так и по причине многочисленности.

Основная территория кочевания мангытов, т.е. собственно их Юрт, находилась к востоку от Яика. Расхожим летописным русским эпитетом «Едигея князя» был «заяицкий» (История 1903, с. 14, 212; Сказание 1959, с. 29; см, также: Лызлов 1787, с, 63). М.Г.Сафаргалиев произвел следующий предварительный расчет: в 1411 г. Эдиге, поссорившись с ханом Тимуром б. Тимур-Кутлугом, уехал сперва в Хорезм, а затем в свой улус, располагавшийся в десяти днях пути от Хорезма; англичанин Э.Дженкинсон отмечал, что от Хорезма до ногайской столицы Сарайчука расстояние в десять дней; стало быть, улус Эдиге находился в районе Яика, у города Сарайчука (Сафаргалиев 1960, с. 187). Привязка кочевой экономики к рекам позволяет наметить пределы Мангытского юрта в тот период междуречьем Яика и Эмбы. Резиденцией главы Юрта, естественно, должен был стать Сарайчук — единственный крупный ордынский город в тех местах (возможно, он даже не был разрушен Тимуром). Каракалпакский вариант дастана «Эдиге» передает слова Едигеева сына Hyp ад-Дина: «Пропал у меня каурый жеребец… Он из-за Волги и Яика, С черных песков Нура, Из местности народа ногайского» (Беляев 1917, с. 28). Таким образом, предки ногаев считали своей «местностью» стели за Яиком.

Предыстория будущей Ногайской Орды тесно связывается с переводом по воле Тохтамыш-хана в 1380-х годах большого количества кочевников бывшего Ногайского улуса (из Причерноморья и Крыма) на земли между Волгой и Уралом.

Орда во главе с Кара-беком вышла из Турок(Крыма), перекочевала на р. Сакмар, далее на Белую, Каму, овладела Булгаром в дальпнейшем перебрались из Булгара в район Казанки, основали г. Казань, и затем их подданные овладели землями по реке Вятка (Нукрат).

Организаторами будущей Ногайской Орды выступили мангытские племена, расположенные в Хорезме. Они в прошлом были союзниками Аксак-Тимура во время его похода на Золотую Орду. Мангыты были одним из крупных и сильных племен среди кочевников. Основная масса их находилась в подчинении Идегея, который во время отхода Аксак-Тимура из Восточной Европы своих подчиненных привел в Хорезм. Здесь они после смерти Идегея в 1420 г. попали в зависимость от кочевых узбекских ханов. Лидером мангытов после Идегея стал его внук - Ваккас-бей, у узбеков он занимал должность беклербека и участвовал во всех военных походах узбекского хана Абулхайра. Мангыты составляли правое крыло узбекской дружины.

Приемник Ваккаса Муса-бея стал вести борьбу с казахскими и узбекскими ханами за самостоятельность и добился при этом достаточно больших успехов. Столицей Мангытского Юрта при нем стал город Сарайчик.

В конце XV века Мангытский Юрт в русских источниках стал упоминаться как государство ногаев.

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

А в электронном виде есть эта книга?

Нет по моему.sad.gif

я стараюсь хотя бы сканировать книгу, конечно если найду время :rolleyes:

fe06bc2b6fe8.jpg 

 

e890fa5a28c0.jpg

Link to comment
Share on other sites

“ВЕЛИКИЙ БИ” – ЕР ЕДИГЕ

battiir-150x150.jpg«Туркестан» №35 от 02.09.2010г.

Сегодня немало пишут об Едиге Кутлыкияулы, как о батыре, разгромившем врагов»Золотой орды», как о «Великом би», ставшем символом национального единства. Сказания, легенды о подвигах Едиге батыра широко распространены среди татар, башкир, карачайцев, ногаев.Представители этих ветвей тюрков считают Едиге своим национальным героем, полагая, что его прах покоится на их земле. Невольную улыбку вызывают стремление некоторых авторов, которые хотят привязать общего для всех казахов батыра к какому-то определенному региону. Такое стремление четко прослеживается в материале «Ей, Юг у нас есть такой батыр, как Едиге» опубликованном в газете «Айгак». Такой же характер носит публикация Ж. Айменова о Едиге батыр, в газете «Туркестан» от 8.VII.10 года. В своем материале Ж. Айменов не отличив гору от сопки пишет:  прах Едиге  покоится на сопке под грудой камней. А в тоже время молодой ученый Е. Магауин об этой горе писал так: «Сейчас она называется гора Едиге. Ее высота составляет более тысячи метров над уровнем моря, не знающему дорогу невозможно на него взобраться». Автор-академик должно быть знал о чем говорил.

В этой же статье Айменов пишет, что прах Едиге покоится в мавзолее Азиз баба, но потом вдруг в другом абзаце утверждает, Едиге похоронен на сопке. Как можно перепутать мавзолей и сопку? Затем Айменов заявляет, есть сведения, что он похоронен где-то здесь. Однако не указывает что это за сведения и где это — здесь.

Но давайте вначале определимся, что значит само слово — сведение? Это исторически сохраненные мавзолеи, наскальные надписи и изображения или письменные памятники историков и ученых той эпохи. Рассказы аксакалов о якобы имевших место событиях, не являются сведениями.К тому же сегодня мы живем в эпоху, когда каждый пытается присвоить какого-либо батыра или жырау, «находя» у себя в районе место захоронение какой-либо исторической личности. Хочется иногда воскликинуть: люди, побойтесь Аллаха! За свои слова надо же будет ответить, хотя бы перед своей совестью.

В свое время Шокан Уалиханов писал: «Во время путешествия с академиком Шренком к одной из вершин горы Улытау мы нашли могилу основателя мангутской (Ногайской) орды Едиге. Его могила – груда камней. Его статус удачно сочетается с высотой горы, на которой он покоится» (105 стр.) Вот это конкретные сведение. Шокан специально искал место захоронение Едиге. Восхождение на гору, где захоронен Едиге было отнюдь не легким ни для  Шокана, ни для аксакалов-летописцев, его сопровождавших. При этом следует учитывать что те старцы-сказители не чета нашим нынешним аксакалам, рассказы которых строятся сплошь на предположениях.

Сведения в данном случае — это то, что, испокон веков населяющие Улытау казахи, несмотря ни на трудности восхождения, ни на ГПУи КГБ, шли на поклон к Великому Едиге. Это не попутные рассказы сегодняшних дней.

Чтобы доказать, что Едиге похоронен на юге, некоторые неуместно приводят границы Ногайской орды. Утверждения «Ногайская орда от Золотой орды простирается до озера Кызыколь на северном склоне Каратау» в корне не верны, это всего лишь одна треть территории Ногайской орды. Татарский ученый М.Г.Сафаргалиев в своей книге «Распад Золотой Орды» (Сарань 1960г.) дал карту Ногайской орды. Там Ногайская орда от западного берега Волги простирается до Алтайских гор, на севере доходит до городов Тюмень и Кулынды. Улытау как раз находится в середине ее. Из истории известно, хотя Едиге и не восходил на ханский трон, уступив его потомкам Чингиса, он вместе со своим улусом держал в своих руках бразды правления всей Золотой орды, ханской ставке Сарайшику предпочел Великую степь, где вел кочевой образ жизни. Значит, его основным местом жительства было предгорье Улытау, там до сих пор есть местечко, которое называется «Едiгенi? майлы ж?рты».  Ногайская орда лишь один из улусов известной всему миру Золотой орды – государства протоказахов. Поэтому утверждение автора о том, что Едиге батыр создал помимо Золотой орды еще другое государство, Ногайскую орду, в корне неверно. Исторически Едиге радел за единство Золотой орды, жил чаяниями ее народа. Об этом академик Рахманкул Бердибаев писал: «Вина Едиге заключалась в его стремление к восстановлению былой мощи Золотой орды, наказанию ее противников». Трудно что-либо добавить к этому утверждению.

Приводить не достоверные сведения о предках известных батыров и жырау, значит, искажать исторические факты. В своей статье автор ни с того ни с сего выводит, что предок Едиге батыра были  потомком одного из военноначальников Жошы хана. Но чьим потомком? И кем был его предок, автор над этим голову не ломает. Не приведя в защиту столь сомнительного утверждения ни одного доказательства. Человеку  который занимается наукой такие утверждения не простительны.

И еще. Утверждая (что Едиге монголоид) автор высказывает тут же противоположеное мнение, заявляя буд-то бы Едиге сказал:  моего деда звали «Баба Т?ктi Шашты Азиз» похороните меня рядом с ним. Таким образом, кто он — Едиге — монгол или казах:?!

Автору статьи, прежде чем утверждать это, нужно было заглянуть хотя бы краешком глаза в книгу Кадыргали Жалайри «Сборники летописей», написанную более 400 лет назад. К. Жалайри в своей книге «Сборник летописей» пишет,  что далекий предок Едиге Абу Б?кир Сыдык, и от него до отца Едиге Кутылкия перечислил всех его предков. Согласно сведениям этой книги, Баба Т?ктi Шашты Азиз является тринадцатым коленом  Абу Б?кир Сыдыка, а Едиге батыр – его пятнадцатое колено. А то, что Монке би является девятым коленом Едиге батыра мы хорошо знаем из истории.

Ученый М.Г. Сафаргалиев в своей книге «Распад Золотой орды» пишет, что сын Едиге Нурадин. Вообще, прежде чем рассказывать об исторических личностях необходимо изучить саму тему. При необходимости нужно было просмотреть находящиеся в Москве «Ногайские дела».

Нельзя фантазировать на исторические темы. История любит конкретику. Вымысел, фантазия присущи художественной литературе. В этом же материале автор строит свои предположение вопреки историческим фактам.

Но вернемся к теме нашего разговора, в частности к Токтамышу, который напрямую был связан с Едиге батыром. Токтамыш стал правителем Золотой орды при помощи Хромого Тимура. Это был период ослабления Золотой орды. С 1359 по 1379 годы, то есть за двадцать лет, в Золотой орде сменилось двадцать пять ханов, истреблявших друг друга поочередно. Потомки Жошы хана думали не об укреплении ханства, их заботило лишь собственное благополучие. От Золотой орды отделились в те годы Хорезм, Синяя орда, в Крыму хозяиничали купцы из Генуи и Венеции, литовский князь Ольгерд Подоля захватил Чернигов, Рыльск, поляки – Волынскую землю. Ранее простиравшее до Карпат границы Золотой орды, ограничились берегами Днепра. Хозяин Синей орды Урус хан убил неподчинившего ему правителя Мангистау  Тайкожу. Он был отцом Токтамыша. Спасаясь бегством Токтамыш пришел к Хромому Тимуру. Хромому Тимуру не стоило особого труда покорить распадающую Золотую орду, но он не стал делать этого. Напротив, он возвысил Токтамыша и придерживался политики восстановления былой мощи Золотой орды.

Темир в Сауране объявил Токтамыша ханом. Он всемерно поддерживал Токтамыша, хотя тот битву за битвой проигрывал то Урус хану, то Тимур Малику. В конце концов Темир привел на золотоордынский престол Токтамыша. И в этот период Токтамыш убивает отца Едиге. Едиге — батыр оставив Токтамыша, переходит на сторону Хромого Тимура. А вероломный Токтамыш, пользуясь тем, что Хромой Тимур воюет с другими странами, вступает в союз с правителем Моголистана амиром Камардином и турком Баязитом. Он несколько раз совершает походы на владения Тимура, сжигает его дворец в Каршыге. Все это привело к тому, что в 1391 году Хромой Тимур двигаясь вверх по Сарысу ворвался во владения Золотой орды. Из истории известно, Едиге, чтобы спасти свои аулы на Улытау, двух своих нукеров отправил гонцами. На этот раз в местечке Кундерши Булгарии войска Токтамыша были разбиты. Затем Едиге и Тимур Кутлук отделятся от Хромого Тимура. Темир Кутлук рядом с Сарайшиком образует свое ханство, а Едиге в Сибирской стороне на Улытау начинает создавать Ногайский улус.

Наголову разбитый Хромым Тимуром Токтамыш в 1395 году  переходит на литовско-польскую землю, и обращается за помощью к королю Витовту. Захвативший до этого часть Золотой орды Витовт, воспользовавшись удобным случаем, решает покорить все земли Золотой орды, а заодно и Русь. Едиге – подлинный герой и талантливый полководец, которому удалось отстоять земли казахов. Русские в надежде окончательно разгромить Золотую орду присоединились к королю Витовту. Таким образом, вооруженные до зубов  войска объединивщейся  четверки, Литвы, Польши, России и Тевтонского ордена (см. Записи Е. Магауина), во много раз превосходящие по численности войска Едиге – батыра, ворвалась в пределы Золотой орды. Едиге встретил неприятеля на подступах к реке Ворскле. Сведения о том, как Едиге на голову разгромил превосходящие по численности объединенные войска коалиции, можно найти в книге «Распад Золотой орды».  Король Витовт с небольшой кучкой своих людей спасся бегством. Если бы Едиге проиграл это сражение, то будущее казахской нации был бы под большим вопросам. Чтобы привести в повиновение русских князей, перешедших на сторону врагов Золотой орды, Едиге в 1409 году совершает поход, и покоряет города Коломну, Ростов, Дмитров, Серпухов, Нижний Новгород. Бежавшего, бросив свои владения, Московского князя младший сын Едиге Жаксыбай изгоняет с его земли. Тверский князь Иван Василиевич с поклоном пришел к Едиге. В этом же году Едиге, выполняя свое давнее обещание Темиру Малику, объявляет Темира ханом Золотой орды. В свою очередь король Витовт, затаив злобу на Едиге, объявляет сына Токтамыша Кадирберди ханам Крымского ханства  (Кадирберди спасла жена  Едиге Жанеке). Подкрепленный войсками Литовского и Польского княжеств Кадирберди вероломно нападает на Едиге. В кровавом побоище на берегу реки Яик Кадирберди погибает, а Едиге получает тяжелое ранение. Доставленный на Улытау, Едиге умирает в местечке Майлы. После гибели Едиге, междуусобная война потомков Чингисхана в конец ослабила Золотую орду.

Едиге не только батыр, который проливал кровь за родную землю на полях сражений, но и личность, дипломатическим путем отстаивавшая интересы своего ханство. История знает, как он подчинил своей воле Амир Темира, который по наущению Токтамыша пошел войной на Едиге. Он был полновластным хозяином Золотой орды, ради сохранения мира в степи, он никогда не восходил на ханский трон, уступая его потомкам Жошы, соблюдал каноны степи. Едиге прославился, как справедливый би. В памяти народа он остался , как Великий би.

Его потомков, которые не смогли подняться до уровня бия, называли мырза. Ж. Айменов пишет,  Казы мырза и Наурыз мырза родственники Мансур мырзы. На самом деле все они не родственники, а сыновья Едиге.

Как пишет академик Р. Бердикулов, времена правления Едиге — пик развития казахского ханства, когда в степи воцарился мир.

Вообще, когда заводим речь о месте захоронения той или иной исторической личности, надо быть предельно внимательными, чтобы не вводить читателей в заблуждение. О захоронении Едиге М?шхур Ж?сип писал, Едиге перед смертью завещал «Меня не надо закапывать в землю, обложите курганам из камней».

Едиге не один из многих смертных. Он прославленный батыр, политическая личность. И естетвенно, он не хотел, чтобы враги после смерти осквернили его могилу. Поэтому он мог скрыть место своего действительного захоронения. Например, Чингисхан завещал, чтобы никто не нашел его могилу. Каракерей Кабанбай при жизни подготовил для себя четыре места для захоронения в разных концах казахской степи.

Делить исторические личности, которые когда-то прославили казахскую степь, по регионам,  неправильно. Самое главное, они — казахи.

И не надо, как автор той статьи кричать «Эй, Юг у нас есть такой батыр, как Едиге», а надо бы крикнуть «эй, казахи», тогда бы этому радовался бы весь народ. Эх, жизнь. И когда только мы станем единой нацией?

Камел кажы Жунистеги, писатель, деятель Культуры РК

Link to comment
Share on other sites

Уважаемый, Арсен, все это понятно, сейчас модно приписывать все исторические личности то одному, то другому народу.

Были Бухарское (бухарцы), Кокандское (кокандцы), Хивинское (хивинцы) ханства, а в 20-м веке все это стало Узбекистаном. Были Старший, Средний, Младший жузы, также объединившиеся в Казахстан. Прошло меньше 100 лет, как происходили эти территориально-национальные новообразования, но народы все еще не едины, вернее, территориально едины, но так сказать, на бытовом уровне - нет. Надо бы сперва обратить внимание и разобраться в этом. Спору нет, за 100 лет достигнуто многое, выработано единый литературный и разговорный язык, в самосознаниях народов твердо утвердилась принадлежность той или иной национальности и гордость за свою нацию.

А как жили народы лет 500-600 назад? Почему одноименные племена, а одни - узбеки, а другие - казахи и т.д.? Почему одни племена твердо последовали за Чингизидами, а другие нет? А кто по национальности Едиге, если вообще существовало такое понятие как нация? Почему мы так уверенно должны приписывать его татарам, казахам или кому-то еще?

Едиге оснаватель Мангытского юрта, впоследствии известного как Ногайская орда. А население НО составляла только часть нынешних казахов (Младший жуз) образовавшийся таковым лишь в начале 18 века и от разнородных племен, так как, в составе МЖ слишком много ногайских, каракалпакских и башкирских племен, жителей бывшей Ногайской орды.

 

http://www.inosmikz.net/?p=4067

 

В Татарстане живет человек уже преклонного возраста, увлеченный восстановлением исторической правды о ногаях или ногайцах и в силу своей учености, и по зову души. Речь идет о Марселе Ахметзянове (Ахметжанове). Он является доктором филологических наук. В Татарстане М.Ахметзянов имеет большой авторитет, в особенности в свете татарско-башкирских споров по истории. В том числе - касательно ответов на вопрос, кого следует считать наследниками ногайского исторического наследия. В прошлом году 5 ноября телеканал «Татарстан – Новый век» представил своим зрителям новую книгу Марселя Ахметзянова «Нугай Урдасы», взяв заодно небольшое интервью у автора. Но это – не его первая публикация о ногайцах. До того выходили его труды под названиями «Ногайская Орда: историческое наследие татарского народа», «Судьба Ногайской Орды» и другие, снискавшие большую популярность у читательской аудитории. Приведем две цитаты из его публикаций, которые могут показаться небезынтересными и для казахских читателей.

     Первая: «Хранителями литературных традиций обычно выступали так называемые «жырау», которые, как известно, были выходцами из городов Сарайчика, Астрахани, Азака и др. Наиболее известными жырау были Асан Кайгы Сабит угылы (XV в.), Шалкияз жырау (1465 - 1560), Досмамбет жырау (1493 -1523). Ногайскими жырау сложены прекрасные дастаны «Идегей», «Кобланды», «Ер Таргын», «Алпамыш», «Чура батыр», «Кырк кыз» и др.».

     Вторая: «Непосредственными потомками, наследниками Ногайской Орды являются ногайцы (кавказская народность), крымские, поволжско-уральские, сибирские татары, казахи малого джуза, каракалпаки».

     По Марселю Ахметзянову получается, что, во-первых, вся так называемая казахская литература вплоть до XVIII века является ногайской литературой и, во-вторых, от казахов наследниками ногайского генетического и культурного наследия могут считаться только представители алшынов или Младшего жуза. А вот вопросы о том, чьи же тогда наследники казахи Старшего и Среднего жуза, и о том, что же должно считаться их литературно-культурным наследием вплоть доXVIII века, татарский ученый оставляет без ответа. Может, ему невдомек, что другой-то литературы, помимо названной им как ногайская, у казахской литературы применительно к тем названным временам, в общем-то, и нет.

     Такие выводы татарского ученого находит немало подтверждений в трудах других авторов. Мухамеджан Тынышпаев в «Истории киргиз-казакского народа» писал так: «Все предания киргиз Младшей Орды связаны с именами Золотоордынских ханов и ногайских мурз… Киргизский поэт Мурат Монкин, умерший в 1906 году, в песнях Уч-Кыян», «Каз-Туган», «Аттен бр кафы дуние», «Карасай и Казы» воспевает исключительно потомков ногайского мурзы Едиге-бия: Мусу, Ямбрчы, Сейдака, Шах Мамая, Орака, Смаила, легендарного батыра Естерек-улы ер Таргына и т.д.».  

     Прошлое, отраженное в исторической памяти составлявшей основу Казахского ханства Среднего жуза, представляется историей деяний правивших им ханов-чингизидов, потомков Урус-хана.  

     Прошлое же, отраженное в исторической памяти алшынов или людей из Младшего жуза, связано исключительно с деяниями потомков ногайского мурзы Едиге-бия. Уже по тому, как он назывался не ханом, а бием, видно, что он не являлся чингизидом. Но именно его потомки на протяжении почти трехсот лет, с конца XIV века до конца XVII века правили, согласно версии официальной историографии, ногайским народом. Но фактически они, получается, были правителями алшынов, ибо вся дошедшая до новых времен совокупность того выдающегося по своим масштабам и исторической ценности ногайского фольклора сохранилась именно в памяти Младшего жуза, а не у тех различных групп российских ногайцев, живущих сейчас на Северном Кавказе.  

     С этнонимом «ногай» и теми его прежними носителями, в исторической памяти которых в виде традиционных фольклорных источников в самой большей мере сохранились сведения о событиях и деятелях времен наибольшего могущества народа под таким названием, произошло, похоже, примерно то же самое, что произошло с названием «узбек» и теми прежними узбеками, которые остались верными традициям кочевой жизни вплоть до новых времен.  

     Что примечательно, сейчас и те, и другие зовутся «казахами». В первом случае имеются в виду алшыны, во втором - Средний жуз, а также часть Старшего жуза.   

     У ногайского происхождения алшынов явно имеется своя история. Она во многом отличная от общепринятой теперь уже казахской истории. Когда эти две истории слились и стали носить общий характер? М.Тынышпаев писал, что часть ногайских алшынов присоединилась к казахам в 1555 году, а последняя, более значительная группа влилась в состав казахов около 1600 года. А адаец Мурат Монкин, который воспевал «исключительно потомков ногайского мурзы Едиге-бия», ушел из жизни 1906 году. Другой адаец, Мурыну Сенгирбаев, единственный собравший и сохранивший эпические сказания обо всех сорока крымских(ногайских) батырах, ушел из жизни в 1942 году. Их творческая деятельность достаточно ясное представление об историко-духовных приоритетах алшынов.  

     По официальной версии казахской истории, получается, что алшыны, и спустя три или почти четыре столетия после своего присоединения к казахам, продолжали воспевать исключительно ногайских правителей и ногайских батыров, духовно питаясь и вдохновляясь своим, казалось бы, очень давним ногайским прошлым и при этом практически совершенно игнорируя героику и героев казахской истории. Но почему так получилось? Тут можно, как представляется, выдвинуть такое предположение.  

     Алшыны в досоветский период так и не стали в душе частью казахского общества и не приняли за свои его исторические ценности и исторических деятелей постольку, поскольку, во-первых, фактическое окончательное присоединение их к казахам состоялось гораздо позже, чем это принято считать. А во-вторых - поскольку их историко-духовные ценности во многом совершенно другие, чем у казахов Среднего и Старшего жуза. А в кое-чем они даже антагонистичны духовным ценностям тех.  

     У казахов Среднего и Старшего жуза противоречия тоже есть. Но у них они проистекает от различий политических и культурных традиций. Но они, эти различия вполне преодолимы.  

     У Среднего жуза историко-духовные ценности базируются на монгольских степных традициях общественного и государственного устройства. Это, так сказать, их краеугольный камень.  

     У Старшего жуза аналогичные приоритеты основываются на оседло-кочевых дуалистических традициях чагатайской государственности и культуры.  

     Старшежузовцам, в общем-то, представляются чуждыми степи высоких широт, степи на холодных поясах. Однако переселение и оседание их представителей в Астане нынче в достаточно больших количествах говорит о том, что такая предрасположенность преодолима при необходимости.  

     Среднежузовцам, во всяком случае, тем из них, кто живет издавна в Южном Казахстане, чрезмерное сближение среднеазиатской оседлой культурой и, тем паче, возможность очарования ей выглядит не очень-то вдохновляющей перспективой. Этим, видимо, и объясняется то, что центр государства был перенесен в самый центр холодных южно-сибирских степей.  

     Средний жуз в политическом истеблишменте Казахстана во все времена имел большое влияние, и его представители всегда стремились к тому, чтобы сделать свои историко-духовные ценности, базирующиеся на монгольских степных традициях общественного и государственного устройства, общими для всех современных казахов.  Французская газета – «Guerre de clan dans les steppes kazakhes» - «Le Figaro» утверждала, что «перенос столицы из Алматы в Астану нейтрализовал агрессивные поползновения Среднего жуза против Старшего жуза» - «Le déménagement de la capitale à Astana a neutralisé les tendances agressives de la jouze moyenne vis-à-vis de l’aînée, car Astana est sur le territoire de la horde moyenne»

      То есть передислокация центра вновь обретшей тогда еще государственную независимость страны считалась одной из политических приоритетов для представителей Среднего жуза. С другой стороны, факт принятия такого решения и реализации соответствующих масштабных и дорогостоящих мер свидетельствуют о том, что эти две группы казахского общества вполне могут находить общий язык договариваться друг с другом.

     Другое дело – алшыны или, так называемый, Младший жуз. В особенности – адайцы. Это – в историко-духовном смысле совершенно иной мир. Свидетельство тому – все то, что воспевалось Муратом Монкиным, и то, чему посвятил всю свою жизнь Мурын Сенгирбаев. Свидетельство тому – еще и труды татарского ученого Марселя Ахметзянова.

  • Одобряю 1
  • Не согласен! 1
Link to comment
Share on other sites

В какую бы часть Казахстана не попадешь, все казахские племена себя считают истинными казахами! История и дух всех племен объединяет нацию воедино!

Я это испытал на себе и знаю. Хоть я сам и не казах, но живу среди казахов и в жилах моих течет казахская кровь.

Читал я эти бредни!

Я на сто процентов уверен, что отчасти благодаря русскому имперскому маршу в Среднюю Азию, каракалпаки не растворились среди узбеков или казахов.

История у тюрков сложная и богатая! И она едина для всех ныне проживающих тюрков!

Link to comment
Share on other sites

В какую бы часть Казахстана не попадешь, все казахские племена себя считают истинными казахами! История и дух всех племен объединяет нацию воедино!

Я это испытал на себе и знаю. Хоть я сам и не казах, но живу среди казахов и в жилах моих течет казахская кровь.

Читал я эти бредни!

Я на сто процентов уверен, что отчасти благодаря русскому имперскому маршу в Среднюю Азию, каракалпаки не растворились среди узбеков или казахов.

История у тюрков сложная и богатая! И она едина для всех ныне проживающих тюрков!

 

Что-то не пойму, Вы не казах, просто живете среди казахов, поэтому в ваши жилы попала казахская кровь?! Каким путем, пожалуй не буду спрашивать.

Едиге историческая личность тюркских народов, а не только отдельно взятого народа. В его время не было национальностей, поэтому и незачем приписывать его конкретному нынешнему народу. Если он из мангытов, то они представляют сейчас трех народов - каракалпаков, узбеков и ногайцев.

 

Я тоже уверен, если бы не русский имперский марш в Среднюю Азию, то Жузы между собой, Бухарское, Кокандское и Хивинское ханства между собой поубивали бы друг-друга, а каракалпаки снова объединились бы и были бы одним из многочисленных народов в Средней Азии. Уважаемый, все в мире относительно и просто!

Link to comment
Share on other sites

В какую бы часть Казахстана не попадешь, все казахские племена себя считают истинными казахами! История и дух всех племен объединяет нацию воедино!

Я это испытал на себе и знаю. Хоть я сам и не казах, но живу среди казахов и в жилах моих течет казахская кровь.

Читал я эти бредни!

Я на сто процентов уверен, что отчасти благодаря русскому имперскому маршу в Среднюю Азию, каракалпаки не растворились среди узбеков или казахов.

История у тюрков сложная и богатая! И она едина для всех ныне проживающих тюрков!

 

Что-то не пойму, Вы не казах, просто живете среди казахов, поэтому в ваши жилы попала казахская кровь?! Каким путем, пожалуй не буду спрашивать.

Едиге историческая личность тюркских народов, а не только отдельно взятого народа. В его время не было национальностей, поэтому и незачем приписывать его конкретному нынешнему народу. Если он из мангытов, то они представляют сейчас трех народов - каракалпаков, узбеков и ногайцев.

 

Я тоже уверен, если бы не русский имперский марш в Среднюю Азию, то Жузы между собой, Бухарское, Кокандское и Хивинское ханства между собой поубивали бы друг-друга, а каракалпаки снова объединились бы и были бы одним из многочисленных народов в Средней Азии. Уважаемый, все в мире относительно и просто!

Чего Вам не понятного? Бабушка у меня казашка! Что тут такого?

Жузы между собой не воевали и именовали себя казахами!

С кем каракалпаки объединились бы?

Link to comment
Share on other sites

Камал прав, что тюркские исторические личности в период до становления современных тюркских и монгольских народов, могут принадлежать как историческое наследие ряду народов. Тот же Едыге ногаям, казахам, каракалпакам, татарам и другим, точно также как и Чингизхан - казахам, халхам, ногаям и другим.  :asker28it:

 

Арсен прав, никакой вражды между казахскими жузами не было и в помину. Все это придумано с севера для побуждения в казахах драчки между собой. Глупые казахи умудряются до сих пор обвинять друг друга в этом (то есть себя).   :o

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

В какую бы часть Казахстана не попадешь, все казахские племена себя считают истинными казахами! История и дух всех племен объединяет нацию воедино!

Я это испытал на себе и знаю. Хоть я сам и не казах, но живу среди казахов и в жилах моих течет казахская кровь.

Читал я эти бредни!

Я на сто процентов уверен, что отчасти благодаря русскому имперскому маршу в Среднюю Азию, каракалпаки не растворились среди узбеков или казахов.

История у тюрков сложная и богатая! И она едина для всех ныне проживающих тюрков!

 

Что-то не пойму, Вы не казах, просто живете среди казахов, поэтому в ваши жилы попала казахская кровь?! Каким путем, пожалуй не буду спрашивать.

Едиге историческая личность тюркских народов, а не только отдельно взятого народа. В его время не было национальностей, поэтому и незачем приписывать его конкретному нынешнему народу. Если он из мангытов, то они представляют сейчас трех народов - каракалпаков, узбеков и ногайцев.

 

Я тоже уверен, если бы не русский имперский марш в Среднюю Азию, то Жузы между собой, Бухарское, Кокандское и Хивинское ханства между собой поубивали бы друг-друга, а каракалпаки снова объединились бы и были бы одним из многочисленных народов в Средней Азии. Уважаемый, все в мире относительно и просто!

Чего Вам не понятного? Бабушка у меня казашка! Что тут такого?

Жузы между собой не воевали и именовали себя казахами!

С кем каракалпаки объединились бы?

 

 

Ну, бабушка это другое дело.

Воевали или нет, вам (казахам) разбираться, но вмешательство русских в дела Сибири, Средней Азии и другие регионы Востока многое изменило, это факт.

Каракалпаки могли объединяться только с каракалпаками. Побольше узнаете об истории каракалпаков - поймете.

Link to comment
Share on other sites

А чего нам (казахам) разбираться? Вы же написали, что Жузы поубивали бы друг-друга...

Можете уточнить с какими именно каракалпаками? И где те каракалпаки?

Link to comment
Share on other sites

А чего нам (казахам) разбираться? Вы же написали, что Жузы поубивали бы друг-друга...

Можете уточнить с какими именно каракалпаками? И где те каракалпаки?

 

Вы узко мыслите, когда говорите, что если не русские, то каракалпаков и вообще не было бы. С точки зрения "если бы..", то могу сказать такое. Если бы русские не проникли в Сибирь, в пределы Кучумского ханства, кстати при этом казахи были заодно с русскими, то история могла бы пойти совсем по-другому пути, это раз.

Если бы не русские, то Верхние каракалпаки Джунгарии, даже и пятна не оставили бы от Абулхаира. Скажите спасибо русским, что нейтрализовали джунгар, которых совсем не желали проблем с русскими и держали Верхних каракалпаков на "привязи".

Продолжить???

 

Каракалпаки везде и среди казахов тоже есть.

Link to comment
Share on other sites

 

А чего нам (казахам) разбираться? Вы же написали, что Жузы поубивали бы друг-друга...

Можете уточнить с какими именно каракалпаками? И где те каракалпаки?

 

Вы узко мыслите, когда говорите, что если не русские, то каракалпаков и вообще не было бы. С точки зрения "если бы..", то могу сказать такое. Если бы русские не проникли в Сибирь, в пределы Кучумского ханства, кстати при этом казахи были заодно с русскими, то история могла бы пойти совсем по-другому пути, это раз.

Если бы не русские, то Верхние каракалпаки Джунгарии, даже и пятна не оставили бы от Абулхаира. Скажите спасибо русским, что нейтрализовали джунгар, которых совсем не желали проблем с русскими и держали Верхних каракалпаков на "привязи".

Продолжить???

 

Каракалпаки везде и среди казахов тоже есть.

 

 

Про Ваше мышление я промолчу...

И все же кто они среди казахов эти таинственные каракалпаки?

В каком месте и когда казахи были заодно с русскими против Кучумхана? Разве Кучумхан не был правителем сибирских казахов и татар?

Какие верхние каракалпаки? Хотите сказать, что каракалпаки как отдельная нация существовала на территории Казахстана?

Link to comment
Share on other sites

Верхние каракалпаки Джунгарии

 

Тоже не понял, ув. Камал, кого Вы имели в виду здесь под "каракалпаки"? Может быть "каракалмак"? Но "кара калмак" это ведь собственно монголоязычные ойратские племена, а "ак калмак - это подвластные ДХ тюркоязычные южные алтайцы (телеуты и прочие).

Link to comment
Share on other sites

 

Верхние каракалпаки Джунгарии

 

Тоже не понял, ув. Камал, кого Вы имели в виду здесь под "каракалпаки"? Может быть "каракалмак"? Но "кара калмак" это ведь собственно монголоязычные ойратские племена, а "ак калмак - это подвластные ДХ тюркоязычные южные алтайцы (телеуты и прочие).

 

 

Знаете, я просто перенесу недавнее сообщение из каракалпакской темы, как раз о Верхних каракалпаках. После нападения джунгар на присырдарьинские города в 1723 году, каракалпаки были разделены на три части: Верхних, Нижних и Средних.

Цитата ниже описана моими словами, источники имеются, размещены мной в соответствующей теме в более ранних сообщениях.

 

Нижние есть нынешние каракалпаки ККР, а Средние со временем растворились в среде народов Поволжья и Урала, а некоторые даже сохранили свое древнее самоназвание каракалпак, хотя по паспорту могут быть татарами, башкирами и др.. 

 

Верхние каракалпаки.

В 1723 году большая часть каракалпаков подчинилась джунгарам. До недавнего времени считалось, что народ оказался в рабстве и лишь немногим удалось выжить. Но недавние находки из китайских и российских архивов дают полную картину о том, что Верхние каракалпаки сохранили свою вассальную зависимость от джунгар в виде самоуправления. Каракалпакским ханом, по российскому архивному источнику от 1742 года был Шайбак (потомок Кучума и родной брат хана Нижних каракалпаков Каипа) поддерживавший связь со своим дядей Байбулатом (Карасакалом), находившемся в то время во Найманских владениях Кабанбая. 

Еще один архивный источник (китайский) от 1758 года дает сведения о численности Верхних каракалпаков в 60 тысяч семей. После ликвидации Джунгарии, Верхние каракалпаки оказались в статусе ничейных, так как, их территория перешла победителям. В 1758 году предводителем В. каракалпаков числится Кучук Ходжа, просившийся в китайское подданство. Его письма до сведения императора так и не дошли из-за недорзумений случившихся с тем же Кабанбаем, то есть, его печатью в письме рядом с печатью Кучук Ходжы. Возможно, обращение своего вассала (в то время Старший жуз для Китая) с подобной просьбой, показалось для администрации китайского императора немного загадочным и они положили письмо до выяснения всех подробностей, так и забыли. Тут вся вина лежит на китайском после, нарушившем конфиденциальность и показавшим письмо третьему лицу. Как это все происходило на самом деле теперь вряд ли можно установить, но сам китайский посол дает такой отчет, что Кабанбай сделал это якобы из-за благих намерений (пояснения посла тоже есть в архивах).

Не дождавшись императорского внимания, Верхние каракалпаки разошлись в разные ханства (нанимались на службу, искали другие пути дальнейшего существования и т.д.). В летописях Средней Азии этого периода говорится о каракалпакских царевичах, состоявших на службе бухарского эмира и признанных самыми боеспособными. Такие подразделения возможно были и в других ханствах. Кроме того есть исторические сведения, что каракалпакские племена в 1776 году построили город на реке Талас и заселились там по воле Аблай хана, а правителем этого города был сын Аблай хана Адил, рожденный от каракалпачки.

Как ранее писал, потомками Верхних каракалпаков являются Ферганские, Бухарские, Афганские каракалпаки. Многие каракалпакские племена в дальнейшем получили казахский этноним, например Бирманаки: жалаиры, некоторые кенегесы, мангыты и др.

В итоге, от тех 60 тысяч семей или примерно 300 тысяч человек (1758 г.) на момент всесоюзной переписи 1926 года в КазАССР числилось всего 5 тысяч чел., в Афганистане 15 тысяч, на территории УзССР около 30 тысяч. Это говорит о том, что Верхние каракалпаки за 170 лет фактически исчезли, растворившись в среде родственных племен и народов.

 

Link to comment
Share on other sites

Едиге - Нураддин - Муса - Сидак - Маку (Калу) - Болек - Айтмырза - Тлеу - Алдеберди - Жалтума - Казыбай - Суйндк - Сагындык - Балсейт - Касым - Осербай - Енсеп - Бердимжай - Нуркен - Сырым

 

Едиге шежиреси

Link to comment
Share on other sites

Шежире Едиге запутанно, может быть из-за того, что у него было слишком много потомства. Надо бы посмотреть шежире мангытов у тех народов, где они есть.

 

Вот, что передает Асан-Кайгы:

Сам Едыге, принадлежал к племени Мангыт, родовое подразделение ак-мангут.
По семейной легенде Они через Баба Туклеса происходили от халифа Абу Бекра.
На сегодняшний день к потомкам едыге относяться:
1. Юсуповы (кажеться мужская линия пресеклась)
2. Урусовы 
3. Юнусовы
4. Ишболдины
5. Корицкие (среди польско-литовских татар)
И еще много семей, которые менее известны.

 

 

Теперь посмотрим, где есть Акмангыты. У каракалпаков они есть, в ККР даже есть населенный пункт с таким названием, где стоит памятник Едиге от признательных потомков. Этот памятник, по-моему единственный по всей Евразии.

 

Шежире каракалпакских мангытов:

 

_________|_________2.4.уру: Мангыт (танбасы: f (кылыш), ураны: Шаулы-Шаукай)
|_________|_________|_________2.4.1. Каратй топары
|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.уру: Карамангыт
|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.1.тире: Ушбас
|_________|_________|_________|_________2.4.1.2.уру: Карасыйрак
|_________|_________|_________|_________2.4.1.3.уру:Акмангыт
|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.уру: Мамыкшы
|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.1.уру: Жетикурт
|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.уру: Косар
|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.1.уру: Губидин
|_________|_________|_________|_________2.4.1.6.уру: Кылкалы
|_________|_________|_________2.4.2. Сарытай топары
|_________|_________|_________|_________2.4.2.1.уру: Аршын;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.2.уру: Жанлык;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.3.уру:Токмангыт;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.4.уру:Арсары;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.5.уру:Тазжанлык;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.6.уру:Шуйт;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.7.уру:Жаманша;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.8.уру:Есебий;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.9.уру:Тамгалы;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.10.уру:Токмойын;
|_________|_________|_________|_________2.4.2.11.уру:Темиркожа;
|_________|_________|_________2.4.3. Бозтай топары
|_________|_________|_________|_________2.4.3.1.уру: Бозтай;
|_________|_________|_________2.4.4.Жетимтай топары
|_________|_________|_________|_________2.4.4.1.уру: Ешбуга;

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Едиге - Нураддин - Муса - Сидак - Маку (Калу) - Болек - Айтмырза - Тлеу - Алдеберди - Жалтума - Казыбай - Суйндк - Сагындык - Балсейт - Касым - Осербай - Енсеп - Бердимжай - Нуркен - Сырым

 

Едиге шежиреси

 

Здесь не "Едиге шежиреси", а шежире казахских потомков Едиге!  :turkmen1:

 

Например: по шежире моего рода родоначальником каракалпакского племени Темиркожа и Ешбуга является Золотоордынский хан Темиркожахан (Тимур - Хаджа хан, сын Кыдыр хана ЗО, сын Сасы-Буки хана Ак-Орда). Но мы считаемся Аксуйек потомки военного сословия! :turkmen1:

Link to comment
Share on other sites

Шежире Едиге запутанно, может быть из-за того, что у него было слишком много потомства. Надо бы посмотреть шежире мангытов у тех народов, где они есть.

 

Вот, что передает Асан-Кайгы:

Сам Едыге, принадлежал к племени Мангыт, родовое подразделение ак-мангут.

По семейной легенде Они через Баба Туклеса происходили от халифа Абу Бекра.

На сегодняшний день к потомкам едыге относяться:

1. Юсуповы (кажеться мужская линия пресеклась)

2. Урусовы 

3. Юнусовы

4. Ишболдины

5. Корицкие (среди польско-литовских татар)

И еще много семей, которые менее известны.

 

 

Теперь посмотрим, где есть Акмангыты. У каракалпаков они есть, в ККР даже есть населенный пункт с таким названием, где стоит памятник Едиге от признательных потомков. Этот памятник, по-моему единственный по всей Евразии.

 

Шежире каракалпакских мангытов:

 

_________|_________2.4.уру: Мангыт (танбасы: f (кылыш), ураны: Шаулы-Шаукай)

|_________|_________|_________2.4.1. Каратй топары

|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.уру: Карамангыт

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.1.1.тире: Ушбас

|_________|_________|_________|_________2.4.1.2.уру: Карасыйрак

|_________|_________|_________|_________2.4.1.3.уру:Акмангыт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.уру: Мамыкшы

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.4.1.уру: Жетикурт

|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.уру: Косар

|_________|_________|_________|_________|_________2.4.1.5.1.уру: Губидин

|_________|_________|_________|_________2.4.1.6.уру: Кылкалы

|_________|_________|_________2.4.2. Сарытай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.2.1.уру: Аршын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.2.уру: Жанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.3.уру:Токмангыт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.4.уру:Арсары;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.5.уру:Тазжанлык;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.6.уру:Шуйт;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.7.уру:Жаманша;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.8.уру:Есебий;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.9.уру:Тамгалы;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.10.уру:Токмойын;

|_________|_________|_________|_________2.4.2.11.уру:Темиркожа;

|_________|_________|_________2.4.3. Бозтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.3.1.уру: Бозтай;

|_________|_________|_________2.4.4.Жетимтай топары

|_________|_________|_________|_________2.4.4.1.уру: Ешбуга;

По-моему, только у каракалпаков сохранился племя Акмангыт. :turkmen1:  

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Полат, а памятник Едиге есть еще где-нибудь, кроме Каракалпакстана? Ногайцам негде устанавливать, а у других не слышал о памятнике.

Link to comment
Share on other sites

Насколько близок каракалпакский вариант эпоса с историческими фактами? Кто все-таки убил Токтамыша - Едиге или его сын?
Через четыре года, повествует каракалпакский дастан, мангытская армия под предлогом наказания ханских подданных, похитивших лошадей, форсировала Волгу, напала на Тохтамыша и свергла его. Сын Эдиге, Нурадил (Hyp ад-Дин), убил его (Беляев 1917). Это яркое событие позднее заслонило в памяти народа мирный договор о тарханстве, и ногаи XVII в. считали, будто Эдиге добыл себе Поволжье мечом: «Предки наши, праотец Идигии князь, с Токтамышем князем о Волге воину вели. И Волгу праотец наш Идигии князь у Тахтамыша князя взял войною» ( грамота 1626 г. мирзы Кара Кель-Мухаммеда б. Ураз-Мухаммеда). Кадыр Али-бек тоже приписывает убийство Тохтамыша Hyp ад-Дину (Кадыр Али-бек 1854, с. 157), что придает каракалпакскому эпическому рассказу достоверность. По другим источникам, хан погиб от рук самого Эдиге или хана Шадибека в 1406 г. (см.: Кляшторный, Султанов )

 

 

 
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
  • Create New...