Jump to content
Peacemaker

Географические названия на стеле Иль Етмиш Бильге кагана .Монголия

Recommended Posts

Вторая стела Иль Етмиш Бильге кагана (Тариат//Тэрх)

 

Teŋiride : bolmuš : El Etmiš Bilge : qaγan : El bilge : qatun : qaγan atïγ qatun atïγ atanïp : Őtüken kedïn učinta : Tez bašinta : örügün ......(čit) anta jaratïtdïm : barš yïlqa yïlan yïlqa : eki yïl

Тенгри-подобный Эль Етмиш Бильге каган называясь именем Эль Бильге катун Каган поставил орду и велел построить чыт (каменное сооружение) на западе за Отюкеном у истоков Тез в течение двух лет в год Барса и Змеи

 

yajladïm : ulu yïlqa Őtüken : ortušïnta Šöŋüz ba (šïnta)Ïduq bašï kedininte : jajladim. Őrügün : bunta : jaratïdïm. Čit bunta toqïtïdïm. Bïn yïllïq : tümen künlük : Bitigimin belgümin bunta

В год Дракона я расположился в Отюкенской черни у реки Шонгуз, а затем у реки Уюк. Там я велел поставить орду и построить чыт. Велел здесь высечь надписи и мой знак на тысячу лет и десять тысяч дней

 

yašï tašqa : jaratïdïm : tolqu : tašqa toqïtïm : üze kökTeŋiri yarïlqaduq : üčünasra yaγiz jer : igitük : üčün : elimen : törümen etintim : öŋre kün toγušuqdaqï : budun : kisre ay toγušuqdaqï : budun :

Велел высечь надписи на гладком камне и на постаменте. По милости голубого Тенгри (Неба) сверху и по покровительству бурой земли внизу правил Страной и народами от земель, где восходит солнце, и народами от земель, где появляется луна

 

tört buluŋdaqï budun : küč berür yaγïm : bölüg yoq boltï : ...ekin ara ïlïγïm at ïrïγlaγïm : Sekiz Seleŋe : Orqun Toγula : Seben : Teldü : Qaraγa : Boruγu : ol jerimen šubumïn qonar köčerben :

С народом со всех четырех сторон не было врагов. Между Сегиз Селенги, Орхон Туыл, Себен Тельду, Карага, Буругу – земли, где были мои кочевые пастбища, теплые стойбища, летовки

 

yaγlaγïm : Őtüken : quzï kedin učï Tez bašïöŋdüni Qanuy : Künüj : biz ekin ara qïčlaγïm Őtüken jeri : Onγï Ta (rqan) süjü yaγ : budun (qa) ...γï berigerü učï : Altun : Yïš kedin üčï : Kögmen : iligerü učï Köiün

Я расположился в Отюкенской черни с другой стороны у истоков Тез в окрестностях Кануй, Кунуй. Между ними была моя зимовка в Отюкенской ложбине. Войска Онгы Тархана напали на народ с юга Алтын Йыш, с запада Когмен, с востока Колун

 

Teŋiride : bolmuš : El Etmiš Bilge : aqanïm : ičreki : buduni : altmïs Bujruq BašïÏnanču Bujruq Toquz : bolmï Bilge : Taj Seŋün...tu...bes jüz bašï Kül Oŋï : Őz ïnanču : bes jüz : bašï Uluγ Őz ïnanču

Тенгри-подобный отец мой Иль Етмиш Бильге приказал главе Буюрук Инанчу Бага Тархан, Улык Буюрук Тогуз, Бильге Тай Сенгун … … глава пяти сотника Кун Онгы, Оз Инанчу, глава пяти сотника Улык Оз Инанчу

 

Uruŋu : jüz : bašï : Uluγ Uruŋu Töles begler oγulï : bïŋ bašï Töles Külüg Erin : Tarduš begler oγulï bïŋ bašï Tarduš Külüg : Erin : Ïšbara (s)bes bïŋ er : bašï Alip Ïšbara Seŋün Jaγlagar

Сотник Урунгу,- Улык Урунгу, великий тысячник беков Толес - Толес Кулик Ер, великий тысячник беков Тардуш – Тардуш Кулик Ер, пяти тысячник Ишбара – могучий Ишбара Сенгун Йаглакар

 

.........mïs toguz jüz er : bašï : Tojgan : Uluγ Targan : buquγ bïŋa...

……. глава девяти сотника Тойхан, Улык Тархан Букуг

 

...budunï bïŋa qaγan Atačïq budunï bïŋa

…каган тысячи людей

 

Teŋirim qanïm : ......qan atlïγ Čiqsi aqunču : Alip : bilge...qan...Oγuz budun altï jüz Söŋüt bir tümen budun qazγantï

Отец мой Тенгри ……. Чикси …. Могучий Бильге …кан… шесть сот Сонгут тумен правили народом Огуз

 

Teŋiri aqanïm : atlïγï Toquz Tatar...bujruq......γï...(Söŋüt bïn)budunï tegtemin : bu bitidükde : qanïma : Torγag bašï qa...Atačuq Begčeker Čiqsi birle Baγa Tarqan üč jüz Torγaq turdï

Тенгри(-подобный) отец мой … выступил против народа Тогуз Татар … буюрук … /Сонгут тысячник/ когда писали эти надписи у истоков Торгак … объединившись с Атачык Бегчекер Чикси и Бага Тархан триста (воинов) Торгак встали (под знамена) моего отца.

 

Teŋiri aqanïm : oγulï...Bilge...lïγï......isig y...buyruq Azsï Tay Seŋün budunï : Toŋra bujruq...bašï : Uč Qarlug bunča : budun : Yabγu : budunï

Тенгри(-подобный) отец мой великий … Бильге … дело … буюрук из народа Аз Тай Сенгун Тонра буюрук … правил народом Уч Карлук … народом Йабгу

 

Teŋirim (qanïm : oγulï)...Udurγan ...č bašï Seŋün : budunï : Toquz Bayrïqu : ...bašï Basmil : Toquz Tatar : bunča budun Čad : budunï :

Тенгри(-подобный) отец мой великий … Удурган … во главе народа Сенгун, Тогуз Байырку … во главе Басмыл Тогуз Татар таким народом Чад

 

...anta tegdi : bunï yaratγma...Qutiuγ Tarqan...budunïγ atïn : yoiïn : yaγïma : Aium Čisi eki : ya...Qutiuγ : Bilge : Seŋün Uršu Qutluγ : Targan Seŋün : ol eki jorï

… тогда напали. Использовал это … Кутлук Тархан … народ у врага … Кутлук Бильге, Сенгун Уршы Кутлук, Тархан Сенгун два раза отправлялись в поход

 

...yarïlqadï : Bayïrqu : Tarduš : Bilge Targan...Qutluγ Jaγmač : Tabγač : Šoγdaq bašï : Bilge Seŋün Ozul Šenirken

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

С народом со всех четырех сторон не было врагов. Между Сегиз Селенги, Орхон Туыл, Себен Тельду, Карага, Буругу – земли, где были мои кочевые пастбища, теплые стойбища, летовки ;

 

Тез-Тэс гол в западной Монголии

Отюкенская чернь-Каракорум 

Сегиз Селене-Селенга.Сегиз муран.

Оркун-Орхон

Тогула-Туул

Цебен-?

Телдү-?

Карага-Хараа гол в Селенгинском аймаке

Боругу-Бороо гол Селенгинском аймаке

 в Отюкенской черни у реки Шонгуз, а затем у реки Уюк ?

Я расположился в Отюкенской черни с другой стороны у истоков Тез в окрестностях Кануй, Кунуй -реки Хануй и Хүнүй в Архангайском аймаке

. Могучий Бильге …кан… шесть сот Сонгут тумен/ altï jüz Söŋüt bir tümen budun  / правили народом Огуз -Нирунский род Сөнит?

 

 

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

 

Я как-то пытался составить перечень топонимов из древнетюркских рунических памятников и вот что получилось:

 

Йасыл угуз 

Кёгмен

Кенгу Тарман, Кенгу Тарбан

Ыдуқ Отюкен

Ертис

Тупут 

Бокули-Шолюк ел

Табгач

Пурум

Кытан

Согдак

Тангут

Кем

Тогула

Селенке

Йенчу-Инжу

Алтун йыш 

Оргун, Оркун

Кейре

Сегиз Огуз

Бургу, Буругу

Казлук кёл

Йола кёл 

Комур таг

Йар огуз

Учуз кёл

 

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, Peacemaker said:

Вторая стела Иль Етмиш Бильге кагана (Тариат//Тэрх)

 

 

Teŋirim (qanïm : oγulï)...Udurγan ...č bašï Seŋün : budunï : Toquz Bayrïqu : ...bašï Basmil : Toquz Tatar : bunča budun Čad : budunï :

 

Тенгри(-подобный) отец мой великий … Удурган … во главе народа Сенгун, Тогуз Байырку … во главе Басмыл Тогуз Татар таким народом Чад

 

Quote

Однако Рашид-ад-дин дает и классификацию народов империи Чингисхана по языку и родству. Тюркоязычные племена названы им огузами (туркменами), к ним он относит кипчаков, калачей, канглыев, карлуков и др., и монголоязычные - “народы, которые в данное время славны под именем монголов, как джалаиры, татары, ойраты, меркиты и прочие…”. Таким образом, татары у персидского летописца отнесены к монгольским племенам. Еще ранее в XI в. уйгурский ученый Махмуд Кашгари к тюркским народам относил киргизов, кипчаков, огузов, тухси, ягма, чигил, иаграк, а также ямак, башкир, булгар, сувар и печенегов. О татарах он писал: “Так же у каждого из племен ябаку, татар, басмил свой присущий им язык. Вместе с тем они хорошо знают и тюркский”. Необходимо при этом иметь в виду, что при возвышении Чингисхана два мощных монгольских племени - монголы и татары - вели войну на истребление друг друга за господство в степи. 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
  • Create New...