Письмо Ильхана Аргун-а написанное Французскому королю в 1289 г. Транскрипция: мєнгкэ тнгри-иин кYчYндYр хаган-у суу-дур аргун Yгэ ману _______ эраэдэ вуранч-а _______ нгдYни чи ма(р) бэр* _______ саум-а* сагур-а _______ тэрэгYтэн элчин иэр єчижY илэжи-ийн ил хан-у чэргYд мэсир-ун жYг морилбасу бидэ буи эндэчэ морилжу хабуси-а кэмэн єчижY илгэгэн-и чину зYбшэгэрчY тнгри-ий жалбарчу барс жил эбYл-Yн эчYс сара-ду морилжу хабур-ун тэригYн сара-ун арбан табун-а дамасги багуи-а кэмэб